Bing Thom

FRAIC

Bing Thom Architects

2013 Margolese Prize winner